Terminy związane z ocenianiem i klasyfikacją

Rok szkolny 2017/2018

I półrocze

Do 22 grudnia 2017r.

Informacje o zagrożeniach

Do 24 stycznia 2018r.

Wystawienie ocen śródrocznych.

II półrocze

Do 12 maja 2018r.

Informacje o zagrożeniach.

Do 11 czerwca 2018r.

Informacja o ocenach przewidywanych.

Do 12 czerwca 2018r.

Wystawienie ocen rocznych.